table, th, td { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; }
Home DIY Fashion Kimono Jacket Pattern + 3 Kimono Outfit Ideas